Betingelser

1. Generelt

Salgsbetingelsene gjelder for salg av varer på Jamas.no til forbrukere og bedrifter.Selger er: Jamas AS, Org nr 994 469 622, og blir i det følgende benevnt vi, oss eller vårt.

Kjøper er: Den person eller bedrift som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt du, deg, din eller ditt.

Jamas.no: Selve nettbutikken som er knyttet til domenenavnet www.jamas.no.

På Jamas.no kan du kjøpe varer direkte av Jamas AS. For å utføre kjøp på Jamas.no må du akseptere vilkårene i denne avtalen, og følge disse i sin helhet.

De relevante salgsbetingelsene vil sammen med din bestilling og bestillingsbekreftelse, utgjøre et samlet avtalegrunnlag for kjøpet.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert av forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven.

2. Bestilling

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Forbrukere har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 6.

3. Priser

Alle priser er i NOK og  inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før fullføring av en bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.

Ved kjøp av varer fra Jamas AS ved leveranser til utland der det ikke skal betales merverdiavgift, vil prisene  være esklusive mva.

Prisene er i stadig forandring og vi tar forbehold om prisendringer frem til gjennomføringen av hvert enkelt kjøp, som følge av endrede priser fra våre leverandører.

4. Betaling

Kjøpesummen kan etter ditt eget valg ved checkout gjøres opp gjennom bank- eller kredittkort, eller med faktura. Videre vil betalingsprosessen håndteres av Bambora. Kortet blir belastet i løpet av 1 uke når handelen er gjennomført.

Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.

5. Levering

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Jamas AS sin side, i nettbutikken som er større enn 15% av normal utsalgspris, kan Jamas AS ensidig slette eller avvise ordre. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Dersom leveringen av varene blir forsinket, vil Jamas AS gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om varen(e) er utsolgt.

Levering av varene skjer på den måte, på det sted og på eller innen det tidspunkt som er avtalt (se punkt 1 og 2 ovenfor). Jamas AS har ansvar for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.

Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt, får ikke tilbakevirkende kraft. Hvis ikke annet er særskilt skriftlig avtalt, går risikoen for det leverte over på kjøper når varen blir overlevert til fraktfører. Dette anses som levering.

Vi bruker Posten/Bring for levering av varer. Leveringstiden er 1 pakkedag(arbeidsdag) + Postens leveringstid 1-4 dager.

6. Angrerett

Angrerettloven gir forbrukere rett til å angre kjøp. Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir selger melding om dette (angrefrist).

Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i sendingsbekreftelsen eller ved levering av produktene, utløper angrefristen 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige angrefristen. Dersom du mottar angrerettskjema innen disse 12 månedene, utløper angrefristen 14 dager etter den dagen du mottok angrerettskjemaet.

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være tilbakelevert til selger i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den. Dersom du bruker eller undersøker varen(e) på en måte som går utover hva som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon og dette medfører at varen reduseres i verdi, kan selger trekke fra et beløp tilsvarende verdireduksjonen i kjøpesummen som skal tilbakebetales.

Alle produkter skal leveres tilbake til selger innen rimelig tid ved bruk av angreretten. Du har risikoen og kostnaden for transporten av varen tilbake til selger.

Selger er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt, unntatt porto for forsendelsen, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc. Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres. Hvis du uttrykkelig har valgt en spesiell frakt utover hva som er nødvendig for å frakte varen, skal dette betales av deg.

Tilbakebetaling skal finne sted innen 14 dager etter at selger har mottatt angremeldingen, men likevel ikke før 2 dager etter at selger har mottatt returen fra deg, eller dokumentasjon fra deg for at du har sendt returen tilbake til selger.
Varene sendes tilbake til selger i originalemballasjen, sammen med utfylt angrerettskjema. Returen skal gjøres til selger i samsvar med vilkårene til selger.

Etterbetalingen kommer til å skje til kunden gjennom den betalingsmetoden kunden brukte ved bestilling, om ikke annet er avtalt eller det finnes hinder for tilbakebetaling av brukt betalingsmetode.

Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.

Jamas AS vil minne om at angrerettloven kun gjelder for forbrukere, og ikke salg i næring.  Angrerettskjema

7. Forsinkelse

Dersom selger ikke leverer varen, eller leverer den for sent i henhold til avtalen, og dette ikke skyldes deg eller forhold på kjøpers side, kan forbruker i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen eller kreve erstatning fra selger. Ved forsinkelse må krav rettes til selger innen rimelig tid.

8. Reklamasjon

Etter at du har mottatt varene bør du så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med sendingsbekreftelsen. Undersøk om varene er blitt skadet under transporten, eller om varene ellers har feil eller mangler.

Hvis det oppdages en feil eller mangel, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget, eller burde oppdaget den, gi selger melding om at du vil påberope deg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da du oppdaget mangelen. Reklamasjon må uansett senest skje to år etter at du overtok varen. Dersom varen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er den seneste fristen for å reklamere fem år. Hvis du ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.

Melding om feil og mangler ved varene kan overbringes selger muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes selger skriftlig, gjerne på e-post, med bilde av varene som er mottatt.

9. Salgspant

Jamas AS har, med mindre noe annet er avtalt, salgspant i de leverte varene som sikkerhet for kjøpesummen, inkludert renter og omkostninger, inntil disse er betalt i sin helhet, jfr. pantelovens § 3-14.

10. Kjøpers plikter

Den som er registrert som kunde på Jamas.no, er ansvarlig for betaling av de varer og ytelser Jamas AS leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Jamas AS sin side. Du som kunde er også ansvarlig for å sikre at opplysninger som er oppgitt på din konto er korrekte.

11. Ekstraordinære forhold

Selger er kun ansvarlig for verditap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Selgers side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

12. Endring i vilkårene

Vi forbeholder oss retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

13. Force majeure

Er vi forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering, eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som ved brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta- restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivstoff, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Selgere fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

14. Tvister og lovvalg

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som ellers angår handel på Jamas.no følger norsk rett og hører inn under de ordinære tvisteløsningsorganer og domstoler, med Nedre Telemark Tingrett som verneting ved eventuell behandling for tingrett.

Sist oppdatert: 03.03.2023